Budgetpropositionen – hur påverkas jag som tjänstebilsförare?

Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2016 och de innebära några förändringar för dig som tjänstebilsförare.

Nedsättning av förmånsvärdet för gas- el- och laddhybridbilar
Regeringen föreslår att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för gas- och elbilar samt laddhybrider bör förlängas med tre år till och med 2019. Den maximala nedsättningen bör dock begränsas till 10 000 kronor per år. Detta innebär alltså en sänkning med 6000 kr från 16 000 kr till 10 000 kr per år.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Ökat anslag för supermiljöbilar
Den befintliga supermiljöbilspremien för personbilar har bidragit till den kraftiga ökningen av försäljningen av elbilar och laddhybrider. Försäljningen för 2015 har varit högre än prognostiserat och regeringen föreslår därför i propositionen att supermiljöbilspremien höjs med 132 miljoner kr för innevarande budgetår. Nästa år ökas anslaget med 94 miljoner kronor till sammanlagt 309 miljoner kronor. Regeringen bedömer att pengarna räcker till alla som köper en supermiljöbil 2015 och 2016.

Samtidigt förändras reglerna från och med 2016 för att ytterligare stimulera köp av rena elbilar. Premien för laddhybrider halveras, från 40 000 till 20 000 kr, medan rena elbilar får oförändrad premie, d.v.s. 40 000 kr.

Bonus-Malus
Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur ett så kallat bonus-malus-system för nya lätta fordon kan utformas. Ambitionen är att det träder i kraft den 1 januari 2017. Bonus-malus-systemet innebär att där bilar med låga utsläpp premieras (bonus) medan bilar med höga utsläpp belastas med högre skatt (malus).

Ta gärna del av hela budgetpropositionen. På sidan 58 hittar du mer information om supermiljöbilspremien och på sidan 234 kan du läsa mer om nedsättningen av förmånsvärdet.

Källa: Regeringskansliet, 2015-09-21.