Utredningen "Fossilfrihet på väg" på remiss

För att identifiera åtgärder som kan minska transportsektorns fossilberoende tillsatte regeringen sommaren 2012 utredningen "Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser" (Dir. 2012:78). I december 2013 överlämnades slutbetänkandet "Fossilfrihet på väg" (SOU 2013:84) till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Utredningen kommer nu i sin helhet gå ut på tre månaders remiss för att ge berörda aktörer möjlighet att komma med synpunkter.

För att tidigt ta del av synpunkter från forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter arrangeras, vid sidan av remitteringen, tre rundabordssamtal där it- och energiminister Anna-Karin Hatt medverkar, liksom utredaren Thomas B. Johansson. I fokus står frågan om hur utredningens förslag blir verklighet och vilken betydelse de kan få för den kommande utvecklingen.

Det första seminariet ägde rum den 23 januari och fokuserade på biodrivmedel, det andra arrangeras på Chalmers i Göteborg nu på fredag och är inriktat på fordon och elektrifiering av fordonsflottan. Avslutningsvis kommer det tredje rundabordssamtalet att handla om hur våra transporter kan bli effektivare. Det äger rum den 21 februari på Näringsdepartementet.

Läs gärna mer om utredningen här: http://www.regeringen.se/sb/d/18458/a/233928

Källa: Näringsdepartementet, 2014-02-12.