Företag får använda GPS-positionering för elektroniska körjournaler – utan förarens godkännande

Allt fler företag och organisationer använder olika tekniska lösningar för elektroniska körjournaler. En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen och som automatiskt registrerar samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. Uppgifterna används sedan för att redovisa till Skatteverket hur företagets bilar har använts, vilket i sin tur påverkar bedömningen av bilförmån och drivmedelsförmån.

Datainspektionen har tidigare bedömt att företag som vill införa elektronisk körjournal i sina företagsbilar först måste få förarnas samtycke. Men då den tekniska utvecklingen gått framåt och det nu finns lösningar som bland annat kan begränsa vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas så har man gjort en ny bedömning. Det förstärkta skyddet för förarnas personliga integritet gör att företagen inte behöver få förarnas godkännande för att införa elektronisk körjournal.

Det finns dock ett antal förbehåll. Företagen får inte samla in fler uppgifter än vad som behövs för att redovisa företagsbilarnas användning till Skatteverket. För den redovisningen behöver inte detaljerad positioneringsinformation om bilarna sparas under lång tid. Datainspektionen anser dock att det kan vara motiverat att spara positioneringsdata i upp till tre månader för att i efterhand kunna komplettera befintliga körjournaler.

Läs gärna hela artikeln på: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/samtyckebehovs-inte-for-elektroniska-korjournaler/

Källa: Datainspektionen, 2014-02-11.