Ordlista

AdBlue
AdBlue är ett färglöst SCR (Selective Catalytic Reduction)-medel som i bästa fall sänker kväveoxidutsläppen med 85-90% på en dieselbil utrustad med AdBlue-tank. AdBlue tankas i en separat tank och fylls på ungefär var 800-1000:e mil, beroende på bil, körmönster och biltillverkarens instruktioner.

BIO-CNG
Komprimerad biogas, som till 100% består av förnybar energi och alltså inte tillför någon ny koldioxid. Biogas är en gas som framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Gasen kan användas som bränsle i gasdrivna fordon och jämfört med bensin och diesel är utsläppen upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider NOx.

CNG
Komprimerad fordonsgas, som till minst 60% ska bestå av biogas (på senare år har andelen biogas ökat och står nu för mer än 90%). Resterande del består av naturgas, som är ett fossilt bränsle som dock har en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Gasen kan användas som bränsle i gasdrivna fordon och jämfört med bensin och diesel är utsläppen upp till 25 procent lägre med naturgas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp
av kväveoxider NOx.

CO2
Koldioxid. Utsläpp av koldioxid i atmosfären påverkar klimatet globalt. CO2-värdet på bilen ligger också till grund för fordonsskatten som i sin tur påverkar förmånsvärdet på bilen.

E85
Etanol E85 är namnet på ett bränsle som normalt består av en blandning av 85 % etanol och 15 % bensin. E85 säljs på vanliga mackar av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel i landet.

Euro 5/Euro 6
Alla bilar, personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon (över 3,5 ton), klassas efter avgasutsläpp. Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya i Sverige måste klara kraven för Euro 6. Från 1993 års modell placerades bilarna i någon av miljöklasserna 1, 2 eller 3. Kraven har sedan skärpts i omgångar.

Fordonsgas
Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas eller en blandning av dem båda, som används som drivmedel till fordon. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Se BIO-CNG samt CNG ovan.

HVO
HVO står för Hydrogenated vegetable oil och är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Peugeot, Nissan, Citroën, DS och Volvo är godkända för att ersätta diesel med HVO.

NEDC
Körcykeln New European Driving Cycle är den gamla metoden för att mäta fordons bränsleförbrukning och utsläpp. Den togs fram på 1990-talet och är m.a.o. inte ”new”. Den ersätts gradvis av WLTP–körcykeln som införs till 100% 1 januari 2020. Fram till dess används NEDCkorr (se nedan).

NEDCkorr
En svensk “översättning”, eller konverteringsmodell, för att räkna ut motsvarande NEDC-värde på de modeller där WLTP används.

NOx
Kväveoxider (NOx) bildas vid all förbränning vid hög temperatur oberoende av bränslets kemiska sammansättning. Ur ett fordonsperspektiv är fokus på de lokala utsläppen. Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen, främst hos känsliga personer med t.ex. astma. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten.

RDE
Real Driving Emissions innebär att mätning av utsläpp av kväveoxider och partiklar sker vid verklig trafik med mätinstrumenten installerade i bilen. Från 1 september 2018 ska alla nya bilar som registreras vara certifierade enligt WLTP och ett år senare måste de också klara RDE-testet. RDE är ett komplement till WLTP.

TCO
Total Cost of Ownership, TCO är summan av alla kostnader i samband med ett inköp av en vara eller tjänst.

WLTP
Körcykeln Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, infördes 1 september 2017 och kommer gradvis att ersätta NEDC-körcykeln fram till 100%-igt genomförande 1 januari 2020. Under övergångsperioden ska alla nya bilmodeller redovisa värden enligt både NEDC och WLTP. Sedan den 1 september 2018 ska alla nya bilar som registreras vara certifierade enligt WLTP.

WLTP införs för att ersätta NEDC och ska med detta ge mer rättvisande värden då bilarna testas utifrån en mer verklighetsnära cykel på fler parametrar. Detta får i effekt att de flesta bilar får ett högre CO2-värde (dock endast på pappret, bilen har ju alltid haft det utsläppet oavsett testmetod). Det högre CO2-värdet påverkar bilens årliga fordonsskatt som kombinerat med Bonus Malus-systemet kan handla om tusentals kronor per år. I förlängningen påverkar det även förmånsvärdet för bilen som ju har fordonsskatten som påverkande parameter.